ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์/ภารกิจงาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


Card image
นางสาวสุรีวรรณ์ ฟองอินทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


Card image
นางจันทรา บุญเที่ยง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


Card image
นางสาวสุภาวดี ตันใจ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


Card image
นางสาวรวิสุดา สาริวงค์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


Card image
นางวิรมณ อนุเคราะห์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


Card image
นางสาวศศิวิมล สมบูรณ์ชัย

นักจิตวิทยา


Card image
นายนิพบ วงค์สุวรรณ์

ลูกจ้างชั่วคราว


Card image
นายธนศักดิ์ มหาวงศนันท์

ลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารดาวน์โหลด

# รายการ
1 คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต-สามัญ-ป.1
2 คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต-สามัญ-ป.2
3 คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต-สามัญ-ป.3
4 คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต-สามัญ-ป.4
5 คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต-สามัญ-ป.5
6 คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต-สามัญ-ป.6
7 คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต-สามัญรุ่นใหญ่-ม.1
8 คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต-สามัญรุ่นใหญ่-ม.2
9 คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต-สามัญรุ่นใหญ่-ม.3