ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์/ภารกิจงาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


Card image
นางสาวสุรีวรรณ์ ฟองอินทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


Card image
นางจันทรา บุญเที่ยง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


Card image
นางสาวสุภาวดี ตันใจ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


Card image
นายนิพบ วงค์สุวรรณ์

ลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารดาวน์โหลด

# รายการ
1 คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต-สามัญ-ป.1
2 คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต-สามัญ-ป.2
3 คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต-สามัญ-ป.3
4 คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต-สามัญ-ป.4
5 คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต-สามัญ-ป.5
6 คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต-สามัญ-ป.6
7 คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต-สามัญรุ่นใหญ่-ม.1
8 คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต-สามัญรุ่นใหญ่-ม.2
9 คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต-สามัญรุ่นใหญ่-ม.3